Kurumsal Eğitimlerimiz

KURUMSAL EĞİTİMLERİMİZ

1- BEDEN DİLİ İLE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ
 

Tüm canlılar, doğdukları ilk andan itibaren çevreleriyle belirli birtakım ilişkiler kurar. Fakat insanlar, doğuştan sahip oldukları akıl ve dil yetisi aracılığıyla etkin bir iletişim kurma yeteneğiyle dünyaya gelirler. Bu yeteneğin geliştirilmesi için beden dili konusundaki farkındalığın geliştirilmesi kaçınılmazdır. Çünkü, diğer canlılardan farklı olarak beden dilini iletişim amaçlı kullanan tek varlık insandır. İnsana özgü bu olanak, doğru bir eğitimle geliştirilmediğinde iletişimi etkileme şansını kaybeder. 
 
Etkili iletişimde beden dilinin önemini ortaya koymak ve bu konu hakkında farkındalığı arttırmak, iletişim sırasında verilmek istenen mesajın doğru bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlayacağı gibi, iletişim kaynaklı çatışmaların önlenmesine de katkı sağlayacaktır.  İletişimle ilgili olarak yapılan araştırmalara göre iletişimde söz % 7, ses % 38 ve beden dili % 55 oranında etkilidir. Bu sonuçlara göre iletişimde önemli olan ne söylediğimizden çok, nasıl söylediğimizdir. Etkili bir iletişim için, beden dilinin de etkili bir şekilde kullanılması; iletişimde etkili olabilmek için de beden dilinin etkili kullanımı hakkında gerekli eğitimlerin alınması gerekir. Kurumsal başarının yolu, kurumsal iletişimi güçlendirmekten geçer düşüncesiyle bizler, kurumsal eğitimlerimizde ilk sırayı beden dili ile etkili iletişim eğitimimize vermekteyiz.
 
Eğitim İçeriği:
 
İletişim ve beden dili kavramları
İletişimde kendini dinletme ve kabul ettirme
Beden dilinin etki gücü ve iletişime katkısı
Beden dilinde ellerin önemi
Ayak ve bacak konumları
İlk izlenim, tokalaşma ve oturuş şekilleri
Göz teması ve bakışların önemi
Sınır belirleme ve sahiplenme
Konfor alanı ve iletişim mesafesi
Pozitif davranış türleri ve ilkeleri
Kişi türlerine göre beden dili
Kişisel imaj ve renklerin önemi
Profesyonel imaj oluşturma yöntemleri
  
2- ÖFKE VE STRES KONTROLÜ EĞİTİMİ
 
İş hayatında karşılaşılan sorunların büyük bir bölümünün öfke ve stres kontrolünün sağlanamamasından kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Öfke ve stresini kontrol altına almakta zorluk çeken yönetici ve çalışanların iş hayatında başarılı olma şansı bulunmamaktadır. İnsan psikolojisinde doğal bir temeli olan öfke ve stresi kontrol altında tutmak ve iş hayatında karşılaşılan engelleri etkin bir şekilde aşmak için yeni olanakların arayışına girmek, iş barışını güçlendirip işte verimliliği arttıracağı gibi, başarıyı da beraberinde getirecektir. Başarıya giden yolun kişinin öz farkındalığından geçtiği ilkesinden hareketle bu eğitimimizde, öfke ve stresin ne olduğu ve bunların nasıl kontrol altında tutulabileceği hakkında interaktif yöntemlerle ve grup çalışmalarıyla önemli ve faydalı bilgiler vermekteyiz.
 
Eğitim İçeriği:
 
Öfke ve stresin tanımı ve içeriği
Öfke süreci ve nedenleri
Öfkenin iletişime zararları ve olumsuz sonuçları
Öfke kontrolünde kişinin kendisi hakkındaki farkındalığı
Öfkeye yol açan iç ve dış etkenleri kontrol edebilme
Stres süreci ve nedenleri
Stres altında iletişim
Stres kontrolünde kişinin kendisi hakkındaki farkındalığı
Strese yol açan iç ve dış etkenleri kontrol edebilme 
 
3- AİLE İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ
 
Aile içi iletişim eğitimimiz, aile içi sorunların birer iletişim sorunundan kaynaklandığı ilkesinden hareketle, bu sorunların çözümüyle ailelerin yaşam kalitelerinin nasıl artacağına açıklık getiren eğitimimizdir. Bu eğitimimizde, aile içi iletişimi geliştirmek için aile bilinci oluşturma teknikleri üzerinde önemle durmakta ve benlik yönetimini esas alan bir anlayışla aile değerlerini benliğe kazandırma yolları gösterilmektedir.  Bireysel farklılıkları öz farkındalık yöntemiyle analiz eden ve bu farklılıkları aile ortamı içinde etkin bir şekilde yaşama geçirme yollarını gösteren bu eğitimimiz, aile danışmanlığı yapmakta olan eğitmenlere yeni ufuklar açacak ve aile içi sorunlara nitelikli çözümler üretmelerine katkı sağlayacaktır.

Eğitim İçeriği:
 
Evliliğe hazırlık danışmanlığı
Aile rolleri ve ilişki yönetimi
Aile dinamiği ve aile kimliği
Ailede ihtiyaçlar, kararlar ve beklenti yönetimi
Aile bireylerinin sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi
Çocuk bakımı danışmanlığı ve sorumlulukların paylaşılması
Aile travmaları ve uyumsuzluk
Aldatma problemleri ve boşanma süreçleri
Boşanan çiftlerin çocuklara yaklaşımı
Akraba ilişkileri yönetimi
İkinci evliliklerde aile içi uyum
Üvey anne veya üvey baba olmak
Yaşlılarla ilişkilerin düzenlenmesi
Ailede kronik hastalara yaklaşım modelleri
Bağımlılıkla etkin mücadele yöntemleri
Boş zamanlar yönetimi ve faydalı alışkanlıklar
 
4- LİDERLİK EĞİTİMİ
 
Liderlik hakkında yaygın kanaat, liderliğin doğuştan gelen bir kabiliyet olduğudur. Oysa liderlik, tek bir kabiliyet olmadığı gibi, doğuştan gelen özelliklere çok az bağlıdır. Liderlik, belirli birtakım kabiliyetler dizisidir ve bu dizinin geliştirilmesine dönük doğru bir eğitimle herkes lider olabilir. Liderlik eğitimimizle, lider adaylarımıza kendileri hakkında öz farkındalık geliştirerek liderlik özelliklerini nasıl kullanabilecekleri hakkında gerekli ve faydalı bilgiler sunmaktayız. Bu eğitimimizi özellikle de satış ve pazarlama sorumluları, perakende ürün ve mağaza müdürleri, departman ve proje yöneticileri ile ekip liderleri ve yönetici adayları için tavsiye etmekteyiz.
 
Çoğu zaman birbirine karıştırılan liderlik ve yöneticilik kavramları arasındaki ayrımlara da özellikle işaret etmekteyiz. Yöneticiler, bulundukları konumlara başkaları tarafından seçilerek gelmiş ve başkaları tarafından konulan hedeflere ulaşmak için çalışan kişilerdir. Liderler ise başkalarını etkileme gücüyle onlara kendi hedefleri doğrultusunda çalışma motivasyonu sağlayan ve kendi hedeflerini gerçekleştiren kişilerdir. İş hayatında başarı, yöneticilerden çok liderlerin sağladığı motivasyonla olanaklıdır. Yöneticilerin bozuk tutum ve davranışlarının işten ayrılmaları tetiklediği; liderlerin sağladığı motivasyonun ise işletmenin üretim ve rekabet kapasitesini arttırdığı bilinen bir gerçektir. Bu eğitimimizde katılımcılar, liderlik ile yöneticilik arasındaki farkları anlayacak, liderliğe dönük yaşam tarzı değişikliklerini sağlayacak ve ekip üzerinde karar alma süreçlerini nasıl şekillendireceklerini göreceklerdir.
 
Eğitim İçeriği:
 
Liderliğin tanımı ve doğası
Liderlik özellikleri, türleri ve etkileri
Liderlik motivasyonunu arttırma
Liderlikte NLP teknikleri kullanımı
Liderlikte etkileme gücü ve ikna yönetimi
Liderlikte algı yönetimi ve sorunlara yaklaşım
Liderlikte farklılıkları değerlendirme ve fırsat yönetimi
Liderlikte öngörü ve ekip içi planlama yönetimi
Hedef odaklı çalışma kültürü ve motivasyon yönetimi
Lidere bağlılık ve güven yaratma