Kişisel Gelşim Kurslarımız

KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARIMIZ 

1- İKNA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ 
 
İkna, bir düşünce ya da bir eylemi karşı tarafa kendi rızasıyla benimsetme sürecidir. Hedef kitle üzerinde kaynağın amacına uygun bir etki yaratmayı esas alan ikna sürecinde, belirli birtakım zihin faaliyetlerinin yanı sıra beden dili ve iletişim şekilleri de etkindir. Belirli bir hedefe ulaşmak için ikna işinde, bilinçli bir şekilde güdülerin yönetimiyle düşünce ve eylemlerin değiştirilmesi gerekmektedir. İknada başarılı olmanın yolu müzakere becerisi, soru sorma ve itirazları karşılama konusunda gerekli eğitimi almış olmaktan geçer. Bu eğitimimizde katılımcılar, ikna etmek istedikleri kişilerin algı kalıplarını tanımayı, iletişim şekillerinin temel inceliklerini kavramayı, doğru soru sorma teknikleriyle istenilen sonuca ulaşmayı, itirazların temeline inerek bunları ortadan kaldırmayı, karar verme süreçlerini etkin bir şekilde yönetmeyi ve ikna konusunda yüksek bir başarı elde etmeyi sağlayacaktır.
 
Eğitim İçeriği:
 
İknanın tanımı ve içeriği
İknayı etkileyen zihin faaliyetleri
Nörolojik algı seviyeleri ve beyin filtreleri
Beyin çapaları ve algı yönetimi
İknada beden dili ve iletişim şekilleri
Korku, umut, önyargı, hayal ve deneyim
Genelleme, yok sayma, eşleştirme, uzaklaştırma
Taahhüt, tutarlılık beklentisi ve benlik algısı yönetimi
Müzakere becerisi, soru sorma ve itirazları karşılama
Karar süreçlerinin etkin yönetimi
 
2- GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİMİ
 
Bu eğitimimizde temel amaç, katılımcılarımıza Türkçeyi doğru ve güzel bir şekilde kullanmaları konusunda rehberlik yapmaktır. Etkili bir konuşmanın temel kuralı, dili doğru ve güzel bir şekilde kullanmaktan geçer. Dil kullanımında hassasiyet gösteren kişiler, iletişim becerileri ve sahip oldukları donanımları geliştirdikçe toplumda öne çıkar ve başarı koşullarını sağlarlar. İş hayatında ilk izlenim, beden dilinin yanı sıra konuşma becerisiyle de yakından ilgilidir. Dil hassasiyeti olmayan kişilerin iş hayatının inceliklerini yerine getirme şansları bulunmamaktadır. Bu nedenle, yakın bir döneme kadar daha çok sunuculara yönelik verilen güzel konuşma ve diksiyon eğitimi, günümüzde artık iş hayatında yükselmek isteyen pek çok kişinin ilgisini çekmektedir.
 
Eğitim İçeriği:
 
Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıklar
Türkçenin standart konuşma kuralları (İstanbul Ağzı)
Ses eğitimi ve ünlü-ünsüz harflerin doğru sesletimi
Nefes eğitimi ve diyafram nefesi kullanımı
Boğumlama teknikleri, ulama ve tonlama
Süre, durak ve vurgu yönetimi
Yanlış söylenen ve birbirine karıştırılan sözcükler
Topluluk önünde hitabet ve doğaçlama
Konuşma yeteneğinde daralma ve esneklik
Kendini ifade etme yöntemleri ve pratik çözümler
İyi bir konuşmacıda bulunması gereken özellikler
Heyecan kontrolü ve ifade gücünün geliştirilmesi
Konuşmada akıl-duygu ilişkisinin yönetimi
 
3- DRAMA EĞİTİMİ
 
Drama eğitimi, duyu organlarını doğru uyarıcılarla harekete geçirerek duygu ve düşünce süreçlerinin etkin kullanımı ve yönetimini sağlayan; kişide dikkat, algı, anlama, anlatma ve yorumlama becerilerini geliştiren eğitimimizdir.  Kişinin kendini ve sorunlarını ifade etme ve iletişim kurma becerilerini geliştiren bu eğitimimiz utangaçlık, çekingenlik ve bir dizi sosyal fobinin aşılmasında kişilere yardımcı olur. Belirli bir oyun merkezinde gelişen bu eğitimde kişiler, soyut durum ve davranışları somuta indirgeyerek karmaşık olaylar karşısında davranış yöntemleri geliştirmeyi sağlar, sorunlarla baş etme güçlerini arttırırlar. Aynı şekilde hayal gücü, etik ve estetik duygu ve bilinç gelişiminde de drama eğitimi, kişinin kendisine ve çevresine yapıcı-eleştirel bir gözle bakmasına zemin hazırlar.
 
Eğitim İçeriği:
 
Bu eğitimimiz, uzman ekibimiz tarafından farklı yaş gruplarına göre özel olarak hazırlanan zengin bir içeriğe sahiptir. Her yaş grubuna uygun bir oyun etrafında şekillenen bu eğitimimizde, temel olarak şu konular üzerinde durulur:
 
Görme, dinleme, anlama ve konuşma
Bağlantı kurma ve sonuca ulaşma
Yorumlama ve eleştirme
Duygu ve düşünce yönetimi
Kabul ya da reddetme davranış yönetimi
İş birliği ve sosyal ilişki yönetimi
Empati kurma ve etik davranış modelleri
 
Yaş Grupları:
 
Okul öncesi drama eğitimi (4-5 yaş)
Okul dönemi drama eğitimi (6-9 yaş)
Ergenlik öncesi drama eğitimi (9-15 yaş)
Ergenlik dönemi drama eğitimi (15-18 yaş)
Yetişkin dönemi drama eğitimi (18 yaş ve üzeri)
 
4- YARATICI YAZARLIK EĞİTİMİ
 
Yazmak, bir duygu ve düşünceyi yazıya geçirmektir. Yazarlık ise belirli bir söylem biçimini ve hayat tarzını içinde barındırır. Söylem biçimleri arasındaki farklılıklar, yazma eylemini düzene sokmak içindir; hayat tarzı ise yazarın dünyaya bakışını ve olayları değerlendirme şekillerini ifade eder ve yazara özgünlük kazandırır. Bir yazar adayı, yazmak istediği konulara kendi zihninde ne kadar derin ve güzel anlamlar yüklerse yüklesin, yazarlık konusunda doğru bir eğitim sürecinden geçmedikçe bunları güzel ve etkili bir şekilde ifade etmeyi başaramaz. Yazının tamamlanmasından sonra ise yayın aşaması gelmektedir ve yayıncılık, kendi kuralları ve işleyişi olan apayrı bir sektördür. Bu eğitimimizle yazar adaylarına, yazarlığı şekillendiren söylem biçimleri ve hayat tarzı konusunda önemli bilgiler sunmakta ve yazarlık süreçlerinde karşılaşmaları muhtemel sorunlar hakkında rehberlik desteği sağlamaktayız.
 
Eğitim İçeriği:
 
Yazılı anlatımın temel özellikleri
Deneme, makale, anı, söyleşi, eleştiri yazarlığı
Tiyatro senaryosu yazarlığı
Film senaryosu yazarlığı
Radyo oyunu yazarlığı
Dizi film yazarlığı
Çocuk kitabı yazarlığı
Reklam senaryosu yazarlığı 
  
5- FELSEFE ATÖLYESİ VE FELSEFE TERAPİSİ
 
Felsefenin temeli, bir şeyi tam da o şey yapan şeyin ne olduğunu tanımlamaya dönük zihin faaliyetleridir. Tanımlanmaya çalışılan nesne bir olgu, bir durum, bir davranış olabileceği gibi bir duygu, bir düşünce ya da bir eylem de olabilir. Bir şeyin aslında ne olduğunu tanımlamaksızın o şey hakkında herhangi bir tutum ya da tavır geliştirmek, kişinin kendi içinde ve kişiler arası iletişimde büyük sorunlara yol açar. Felsefe atölyemizde katılımcılar, felsefe yapmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenecekleri gibi, felsefe terapileriyle “4 D Kuralı”nı yaşama geçireceklerdir; duygu, düşünce, durum ve davranış değişikliği. Böylelikle katılımcılar gerek öz farkındalıklarını, gerekse de iletişim becerilerini geliştireceklerdir.  
 
Eğitim İçeriği:
 
Felsefenin tanımı ve içeriği
Felsefenin temel konuları ve alanları
Felsefi bilginin temel özellikleri ve kullanım şekilleri
Felsefe yapmanın incelikleri ve tartışma sanatı
Temel mantık kuralları ve mugalata
Felsefe terapisi ve dört d kuralı